پروژه های آبیاری تحت فشار اجرا شده شرکت آرکا سازه قنات کیان

از سال 1396 تا کنون
بهره بردارمساحت (هکتار)شهرنوع سیستم
شیدا زارع و شریک1/9شیرازبارانی کلاسیک ثابت
حاتم دانشور کدنجی8شیرازبارانی کلاسیک ثابت
اسلام صفری8/5شیرازبارانی کلاسیک ثابت
نصراله محمدی قره قانی8/7شیرازبارانی کلاسیک ثابت
مریم حسامی25/4شیرازنواری
اکرم احتشامی فرد31/4اقلیدبارانی کلاسیک ثابت
منصور تقی زاده41/7نی ریزقطره ای
میرزا برزیگر7گراشنواری
عبدالرضا ایمانی ایگدر10/19گراشنواری
محمد محمد خواه12گراشنواری
سعید بابا خانی مفرد1/9شیرازقطره ای
شیر علی مینایی4شیرازتلفیقی
منوچهر ندری4نور آبادقطره ای
علیرضا نامدار13/3شیرازتلفیقی
محمدرضا غلامی کراچی و شریک1/7شیرازقطره ای
غلامرضا جدیدی32نی ریزکم فشار
غلام رضا جدیدی68نی ریزقطره ای
ناصر خرم دل6/6گراشکم فشار
حاجی قایدی6/7گراشکم فشار
نصرت اله باقری13/34گراشکم فشار
شمشاد شرفی20فسانواری
امین غلام نژاد4/23فساکم فشار